Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

wrz 15, 2021 | Ogłoszenia

W imieniu AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, ul. Dr J. Putka 9, 34-100 Wadowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000825472, REGON 385384350, NIP 5512643212, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 111 111,10 zł wpłacony w całości; „Spółka”, zawiadamiamy o zbliżającym się zwyczajnym walnym zgromadzeniu („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 30.09.2021 r.     o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Wenda przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Wadowicach.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
  7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Dodatkowo informujemy, iż warunkiem korzystania w pełni z praw przysługujących akcjonariuszom jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem ZWZ.

Podmiot prowadzący dla Spółki rejestr (tu: DM NAVIGATOR) drogą e-mail potwierdzi fakt dopisania do rejestru.