Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

kw. 18, 2023 | Ogłoszenia

Zarząd spółki AKARDO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000825472 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AKARDO S.A., które odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Dokonanie wyboru audytora do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do grupy spółek ze spółką dominującą “PBH” S.A.
 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W związku z planowaną zmianą treści Statutu Spółki Zarząd prezentuje poniżej dotychczasowe brzmienie obowiązujących postanowień Statutu, oraz treść projektowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie zmienianych zapisów Statutu:

§1

 1. Siedzibą Spółki jest Kraków.

Nowe planowane brzmienie zmienianych zapisów Statutu:

§1

  1. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

  Postanawia się dodać nowy ustęp 3 w § 11 Statutu:

  1. Akcjonariuszowi PBH Spółka Akcyjna (KRS nr 0000027965) reprezentującej bezpośrednio co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki przysługuje uprawnienie jako spółce dominującej, do przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 25% kapitału zakładowego Spółki.

  W §22 ust. 2 dodaje się nowy pkt h) o następującym brzmieniu:

  1. h) dokonywanie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki.

   

  Dodatkowo informujemy, iż warunkiem korzystania w pełni z praw przysługujących akcjonariuszom jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem NWZ.

  Podmiot prowadzący dla Spółki rejestr (tu: DM NAVIGATOR) drogą e-mail potwierdzi fakt dopisania do rejestru.