Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

mar 8, 2024 | Ogłoszenia

Zarząd AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, ul. Dr J. Putka 9, 34-100 Wadowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: Zarząd spółki AKARDO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000825472 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AKARDO S.A., które odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3 z następującym porządkiem obrad:


Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022,
d) pokrycia straty za rok 2022;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Akcjonariuszy mniejszościowych Spółki i wyboru biegłego rewidenta do wyceny akcji podlegających wykupowi;
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania: