Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

sie 10, 2022 | Aktualności, Ogłoszenia

Zarząd AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, ul. Dr J. Putka 9, 34-100 Wadowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000825472, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, kapitał zakładowy: 118.858,40 zł wpłacony w całości – dalej: „Spółka”, zwołuje Zwyczajne Walnym Zgromadzenie  (dalej -”ZWZ”), które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00  w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Wendy przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Wadowicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności AKARDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 r., a kończący się 31.12.2021 r. oraz sprawozdania finansowego AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AKARDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 r., a kończący się 31.12.2021 r. i sprawozdania finansowego  AKARDO S.A. z siedzibą w Wadowicach, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Wolne Wnioski.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z uwagi na objęcie porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmian Statutu Spółki poprzez zmianę  § 1 ust. 2  oraz § 24 ust. 2 Statutu poniżej zostaje podana dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

dotychczasowa treść:

 • § 1 ust. 2 :

Siedzibą Spółki są Wadowice.

 • § 24 ust. 2:

Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie spółki.

projektowane zmiany:

 • § 1 ust. 2 :

Siedzibą Spółki jest Kraków.

 • § 24 ust. 2:

Walne Zgromadzenie może odbywać się poza siedzibą Spółki.

Dodatkowo informujemy, iż warunkiem korzystania w pełni z praw przysługujących akcjonariuszom jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na 7 dni przed terminem ZWZ.

Podmiot prowadzący dla Spółki rejestr (tu: DM NAVIGATOR) drogą e-mail potwierdzi fakt Dopisania do rejestru.

Pliki do pobrania: