Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mar 2, 2021 | Ogłoszenia

Zarząd Akardo S.A. (KRS 0000825472), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Akardo S.A., które odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Joanna Wenda przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Wadowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Planowana zmiana Statutu § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.111,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, założycielskich, serii A oznaczonych numerami od A-0000001 do A-1000000, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), uprzywilejowanych:

a. co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu;

2) 111.111 (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii B od numeru 000001 do numeru 111111, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Proponowane brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 111.121,10 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 10/100) i nie więcej niż 125.111,10 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto jedenaście złotych 10/100) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych, założycielskich, serii A oznaczonych numerami od A-0000001 do A-1000000, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), uprzywilejowanych:

b. co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu;

2) 111.111 (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii B od numeru 000001 do numeru 111111, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;

3) nie mniej niż 100 (słownie: sto) i nie więcej niż 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii C od numeru 000001 do nie większego niż 140000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.