Ogłoszenie o zapisach na akcje serii C

kw. 6, 2021 | Ogłoszenia

Zarząd Akardo S.A., ul. dr. J. Putka 9, 34-100 Wadowice (“Spółka”), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 40 i nie więcej, niż 160.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda (“Akcje Oferowane”) w trybie subskrypcji otwartej.

1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47/2020 z dnia 9.03.2020 r.

2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 29.03.2021 r.

3. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 4,00 zł i nie wyższą niż 16.000,00 zł.

4. Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 10,50 zł.

5. Akcje Oferowane są oferowane z wyłączeniem prawa poboru.

6. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 7.04.2021 r. do 21.05.2021 r. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż trzy miesiące.

7. Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej www.zainwestuj.akardo.pl.

8. Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.

9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 29.09.2021 r.

10. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.

11. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.